ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

      อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา และเติบโตมาจากเครือข่ายทางการทหารของประเทสสหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อว่า เครือข่าย " อาร์ปาเน็ต " ( ARPANET: Advanced Research Project Network) เครือข่ายอาร์ปาเน็ตเป็น โครงการร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ . 2512 ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีเครือข่ายอาร์ปาเน็ตเป็นเครือข่ายหลักสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในเวลาต่อมามหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนใจและขอเข้าร่วมโครงการโดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายอาร์ปาเน็ตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ ศึกษาและวิจัยต่อมาเครือข่ายอาร์ปาเน็ตมีขนาดใหญ่มากขึ้นทำให้เกิดปัญหาในการบริหารเครือข่ายดังนั้นทางการทหารของ สหรัฐอเมริกาจึงขอแยกตัวออกมาเป็นเครือข่ายย่อยชื่อว่า " มิลเน็ต " ( MILNET: Military Network) โดยเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย อาร์ปาเน็ตเดิมด้วยเทคนิคการโต้ตอบ หรือ " โปรโตคอล " (Potocol) แบบพิเศษที่เรียกว่า " ทีซีพี / ไอพี"( TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol) โดยที่ " ไอพี "( IP: Internet Protocol) หรืออินเตอร์เน็ตโปรโตคอลเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยเครือข่ายอาร์ปาเน็ตนับตั้งแต่ต้นได้มีเครือข่ายย่อยของสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเองและประเทศต่างที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับสหรัฐอเมริกาได้ขอเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอาร์ปาเน็ตทำให้ เครือข่ายอาร์ปาเน็ตมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากเชื่อมโยงเครือข่ายย่อยต่าง ๆ เหล่านี้เป็น การเชื่อต่อด้วยเทคนิคแบบ " อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล " ดังนั้นต่อมาจึงเรียกเครือข่ายขนาดยักษ์นี้ว่า " อินเตอร์เน็ต
รูปภาพแสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ความหมายของอินเตอร์เน็ต

      " อินเตอร์เน็ต " มาจากคำว่า International Network เป็นเครือข่ายของการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่อันประกอบด้วยเครือข่าย คอมพิวเตอร์จำนวนมาก เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกันคำว่า " เครือข่าย " หมายถึง
1. การที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล ( ทางตรง )และหรือสายโทรศัพท์ ( ทางอ้อม )
2. มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์
3. มีการถ่ายเทข้อมูลระหว่างกัน
หน้าแรก

อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
Portocols
Internet Portocols